Вход за взискатели
Услуги


Принудително изпълнение на съдебни актове по реда на ГПК:
-    Събиране на парични вземания;
-    Предаване владението на движими вещи и на недвижими имоти;
-    Изпълнение на съдебни решения, с които длъжникът е осъден да извърши определени действия;
-    Публична продан на делбени имоти.


Изпълнение на допуснати от съда обезпечителни мерки:
- запори върху движими вещи и вземания;
- други мерки, постановени от съда.


Принудително изпълнение на актове на административните съдилища по реда на АПК.

Събиране на публични вземания по реда на ДОПК по възлагане на държавен орган или община.

Други дейности:
- Пълно проучване имуществото на длъжника по възлагане от взискателя (кредитора) по образуваните изпълнителни дела;
- Определяне най-подходящия и ефективен начин за изпълнение (служебно движение на делото) по възлагане от взискателя по образуваните изпълнителни дела;
- Пазене на даденото в обезпечение имущество по възлагане на страните;
- Посредничество за постигане на спогодба между страните по изпълнителните дела при възлагане;
- Изпълнение по реда на Закона за особените залози по възлагане от обезпечения кредитор (продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или ГПК и изпълняване функциите на депозитар);
- Връчване на съдебни призовки, съобщения и книжа в исковото производство (по искане на страната и разпореждане на съда);
- Връчване на частни документи, нотариални покани и други.


Издаване на справки от регистъра на длъжниците за наличието или липсата на заведени изпълнителни дела срещу молителя при всички ЧСИ на територията на страната.
Повече информация можете да получите на адрес https://bcpea.org/bg/news-and-events

начало ¤ услуги
Начало | Карта на сайта | Връзки | Контакти

Copyright © 2010 Georgi Dichev
Website by Softhouse